Anvelope Anvelope
Jante

Etichetarea anvelopelor

Etichetarea anvelopelor

Cadru legal:

Directiva Europeană EC 1222/2009 impune ca toate anvelopele produse începând cu luna Iulie 2012 (DOT 27/2012) şi vândute consumatorului final din ţările membre UE dupa 1 Noiembrie 2012 să fie clasificate în baza a trei criterii: consumul de carburant, aderenţa pe carosabil ud şi nivelul de zgomot exterior.  Aceste reglementări se aplica la toate anvelopele de turisme şi camioane şi nu se aplica la: anvelopele industriale, anvelope speciale pentru curse, anvelope speciale de rezervă şi anvelope reşapate.

Înainte de vânzarea pneului, eticheta trebuie arătată utilizatorului final şi trebuie afişată vizibil în vecinatatea imediată a pneului la punctul de vânzare.

 

Pneurile la punctul de vânzare trebuie să prezinte într-un loc vizibil autocolantul pus la dispoziţie de furnizor.

În cazul anvelopelor oferite spre vânzare care nu pot fi vizualizate de către utilizatorul final, acestuia trebuie sa i se ofere informaţii privind la cei 3 parametri prezenţi pe etichetele obligatorii.

Anvelopele de camioane nu vor purta etichete lipite fizic pe ele, comunicarea valorilor etichetelor pentru acestea urmând a fi făcuta clienţilor doar în format electronic şi prin intermediul literaturii tehnice.

O precizare importantă este faptul că anvelopele fabricate înainte de săptamâna 27/2012 pot fi vândute pe termen nelimitat fără să fie supuse procesului de etichetare. De asemenea, nu există nici o restricţie în ceea ce priveşte mixarea pe acelaşi vehicul de anvelope similare etichetate sau nu UE, adica fabricate înainte sau dupa 1 Iulie 2012.

 

Hotărâre nr. 53/2012

din 25/01/2012

 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali

 

Publicat in MOF nr. 80 - 01/02/2012

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2012

Actul va intra in vigoare la data de 01 noiembrie 2012

În scopul asigurării aplicării prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 22 decembrie 2009, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ca autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor Regulamentului.

Art. 3. - Autorităţile competente pentru supravegherea pieţii, potrivit prevederilor art. 12 din Regulament, sunt Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru pneurile destinate persoanelor fizice, şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru pneurile destinate parcurilor auto sau întreprinderilor de transport rutier.

Art. 4. - Informaţiile care trebuie furnizate potrivit prevederilor art. 4-6 din Regulament trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 5. - Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulament, cu amendă de la 18.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 din Regulament, cu amendă de la 12.000 lei la 15.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 din Regulament, cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei.

Art. 6. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 5 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 7. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2012.

 


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

 

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 53.

 

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

din 25 noiembrie 2009

privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European [1],

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat [2],

întrucât:

(1) Mobilitatea durabilă este o provocare majoră pentru Comunitate în lumina schimbărilor climatice și a necesității de a sprijini competitivitatea europeană, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 8 iulie 2008 intitulată "Ecologizarea transporturilor".

(2) Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2006 intitulată "Planul de acțiune privind eficiența energetică – realizarea potențialului" a subliniat potențialul de reducere cu 20 % a consumului total de energie până în 2020 prin intermediul unei liste de acțiuni specifice, inclusiv etichetarea pneurilor.

(3) Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată "Rezultatele revizuirii Strategiei Comunității de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare" a subliniat potențialul de reducere a emisiilor de CO2 prin intermediul unor măsuri complementare care privesc componentele auto cu cel mai mare impact asupra consumului de combustibil, precum pneurile.

(4) În principal datorită rezistenței lor la rulare, pneurile sunt responsabile de 20 %-30 % din consumul de combustibil al vehiculelor. Prin urmare, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența energetică a transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor.

(5) Pneurile sunt caracterizate de o serie de parametri interdependenți. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altor parametri, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la un nivel superior standardelor actuale.

(6) Pneurile eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil sunt rentabile, deoarece economiile de combustibil fac mai mult decât să compenseze prețul ridicat de achiziționare al pneurilor, rezultat din costuri mai mari de producție.

(7) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate [3] stabilește cerințe minime referitoare la rezistența la rulare a pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă reducerea semnificativă a pierderilor de energie cauzate de rezistența la rulare a pneurilor, dincolo de aceste cerințe minime. Prin urmare, pentru a reduce impactul transporturilor rutiere asupra mediului, este oportun să se prevadă dispoziții pentru a încuraja utilizatorii finali să cumpere pneuri mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, prin furnizarea de informații armonizate referitoare la acest parametru.

(8) Zgomotul provocat de traficul rutier reprezintă un inconvenient semnificativ și are un efect nociv asupra sănătății. Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește cerințe minime referitoare la zgomotul exterior de rulare al pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă reducerea semnificativă a zgomotului exterior de rulare, dincolo de aceste cerințe minime. Prin urmare, pentru a reduce zgomotul traficului rutier, este oportun să se prevadă dispoziții pentru a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu zgomot exterior de rulare redus, prin furnizarea de informații armonizate referitoare la acest parametru.

(9) Furnizarea de informații armonizate referitoare la zgomotul exterior de rulare ar facilita, de asemenea, punerea în aplicare de măsuri împotriva zgomotului provocat de traficul rutier și ar contribui la o mai bună conștientizare a efectului pneurilor asupra zgomotului provocat de traficul rutier în cadrul Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental [4].

(10) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește cerințe minime referitoare la performanța în materie de aderență pe teren umed a pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă îmbunătățirea semnificativă a aderenței pe teren umed, dincolo de aceste cerințe minime, și, astfel, reducerea distanțelor de frânare pe teren umed. În consecință, pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, este oportun să se stabilească dispoziții pentru a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu performanță ridicată în materie de aderență pe teren umed, prin furnizarea de informații armonizate referitoare la acest parametru.

(11) Furnizarea de informații cu privire la aderența pe teren umed poate să nu reflecte performanțele principale ale pneurilor concepute special pentru condiții de zăpadă și polei. Având în vedere faptul că metodele de testare armonizate nu sunt încă disponibile pentru aceste pneuri, este oportun să se prevadă posibilitatea de a adapta ulterior clasificarea pneurilor în ceea ce privește aderența.

(12) Este probabil ca furnizarea de informații referitoare la parametrii pneurilor sub forma unei etichete standard să influențeze deciziile de achiziționare ale utilizatorilor finali în favoarea unor pneuri mai sigure, mai silențioase și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. La rândul său, acest lucru este probabil să încurajeze producătorii de pneuri să optimizeze acești parametri ai pneurilor, ceea ce ar deschide calea către un consum și o producție mai durabile.

(13) O multitudine de norme referitoare la etichetarea pneurilor pe teritoriul statelor membre ar crea bariere în calea comerțului intracomunitar și ar crește sarcinile administrative și costurile de testare pentru producătorii de pneuri.

(14) Pneurile de rezervă reprezintă 78 % din piața pneurilor. În consecință, este oportună informarea utilizatorului final cu privire la parametrii pneurilor de rezervă, precum și ai pneurilor montate pe vehicule noi.

(15) Necesitatea unei mai bune informări cu privire la eficiența consumului de combustibil în cazul pneurilor și cu privire la alți parametri este relevantă pentru consumatori, precum și pentru directorii de parcuri auto și întreprinderile de transport, care nu pot compara cu ușurință parametrii diferitelor mărci de pneuri în absența unui sistem de etichetare și testare armonizată. În consecință, este oportună includerea pneurilor C1, C2 și C3 în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(16) Eticheta energetică care clasifică produsele pe o scară de la "A" la "G", astfel cum este aplicată aparatelor electrocasnice în conformitate cu Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparate de uz casnic [5], este bine cunoscută de către consumatori și s-a dovedit a fi un succes în promovarea aparatelor electrocasnice mai eficiente. Același concept ar trebui utilizat pentru etichetarea eficienței consumului de combustibil în cazul pneurilor.

(17) Afișarea unei etichete pe pneuri la punctul de vânzare, precum și în materialele tehnice promoționale, ar trebui să asigure primirea de către distribuitori, precum și de către posibilii utilizatori finali, a unor informații armonizate referitoare la eficiența consumului de combustibil, la performanța de aderență pe teren umed și la zgomotul exterior de rulare aferente pneului, la momentul și în locul în care a fost luată decizia de cumpărare.

(18) Unii utilizatori finali aleg pneurile înainte de a sosi la punctul de vânzare sau achiziționează pneurile prin comandă poștală. Pentru a garanta că și acești utilizatori finali vor putea face o alegere în cunoștință de cauză pe baza unor informații armonizate referitoare la eficiența pneurilor din punctul de vedere al consumului de combustibil, la performanța de aderență pe teren umed și la zgomotul exterior de rulare, etichetele ar trebui să fie reproduse în toate materialele tehnice promoționale, inclusiv în cazul în care aceste materiale sunt puse la dispoziție pe internet. Materialele tehnice promoționale nu includ reclamele pe panouri publicitare, în ziare, reviste, în cadrul transmisiilor radio sau de televiziune și în formate similare online.

(19) Utilizatorilor finali potențiali ar trebui să li se furnizeze informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații ar trebui prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu pe paginile de internet ale furnizorilor.

(20) Informațiile ar trebui furnizate în conformitate cu metode de testare armonizate care ar trebui să fie fiabile, corecte și reproductibile, pentru a le permite utilizatorilor finali să compare diferite pneuri și pentru a limita costurile de testare pentru producători.

(21) Pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a spori siguranța transportului rutier, statele membre pot pune în aplicare stimulente în favoarea pneurilor mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, mai sigure și cu un nivel de zgomot redus. Este oportună stabilirea unor clase minime de eficiență a consumului de combustibil și de aderență pe teren umed, sub nivelul cărora nu se pot acorda stimulente pentru a evita fragmentarea pieței interne. Aceste stimulente ar putea constitui ajutoare de stat. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere rezultatului niciunei proceduri viitoare privind ajutoarele de stat care poate fi întreprinsă cu privire la astfel de stimulente în conformitate cu articolele 87 și 88 din tratat și nu ar trebui să reglementeze aspecte fiscale.

(22) Respectarea dispozițiilor privind etichetarea de către furnizori și distribuitori este esențială pentru realizarea obiectivelor prevăzute de aceste dispoziții și pentru garantarea unor condiții concurențiale egale în cadrul Comunității. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze conformitatea prin supravegherea pieței și efectuarea cu regularitate a unor controale ex post, în special în acord cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor [6].

(23) Statele membre ar trebui să evite, la punerea în aplicare a dispozițiilor relevante ale prezentului regulament, aplicarea de măsuri care impun obligații nejustificate, birocratice și greoaie întreprinderilor mici și mijlocii.

(24) Furnizorii și distribuitorii de pneuri ar trebui încurajați să aplice dispozițiile prezentului regulament înainte de 2012 pentru a accelera recunoașterea etichetei și realizarea beneficiilor acesteia.

(25) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei [7].

(26) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să introducă unele cerințe referitoare la clasificarea aderenței pe teren umed a pneurilor C2 și C3, să adapteze clasificarea aderenței pneurilor concepute special pentru condiții de zăpadă și polei și să adapteze anexele, inclusiv metodele de testare și considerațiile asociate la progresul tehnic. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(27) Ar trebui realizată o reexaminare a prezentului regulament pentru a determina înțelegerea de către utilizatorii finali a etichetei și capacitatea prezentului regulament de a induce o transformare a pieței,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scopul și obiectul

(1) Obiectivul prezentului regulament este de a crește siguranța și eficiența economică și ecologică a sectorului transporturilor rutiere prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot.

(2) Prezentul regulament stabilește un cadru pentru furnizarea de informații armonizate referitoare la parametrii pneurilor prin intermediul etichetării, permițând utilizatorilor finali să facă o alegere în cunoștință de cauză la achiziționarea de pneuri.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică pneurilor C1, C2 și C3.

(2) Prezentul regulament nu se aplică:

(a) pneurilor reșapate;

(b) pneurilor profesionale de teren;

(c) pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule înmatriculate pentru prima dată înainte de 1 octombrie 1990;

(d) pneurilor de rezervă pentru uz temporar de tip T;

(e) pneurilor a căror categorie de viteză este mai mică de 80 km/h;

(f) pneurilor al căror diametru nominal al jantei nu depășește 254 mm sau este de cel puțin 635 mm;

(g) pneurilor echipate cu dispozitive suplimentare pentru îmbunătățirea proprietăților de tracțiune, precum pneurile cu nituri;

(h) pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule destinate exclusiv curselor.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. "pneuri C1, C2 și C3" înseamnă clasele de pneuri definite la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009;

2. "pneu de rezervă pentru uz temporar de tip T" înseamnă pneul de rezervă pentru uz temporar conceput pentru a fi utilizat la presiuni de umflare mai mari decât cele stabilite pentru pneuri standard și ranforsate;

3. "punct de vânzare" înseamnă un loc unde pneurile sunt prezentate sau stocate și oferite spre vânzare utilizatorilor finali, inclusiv saloane auto care oferă spre vânzare utilizatorilor finali pneuri ce nu sunt montate pe vehicule;

4. "materiale tehnice promoționale" înseamnă manuale tehnice, broșuri, prospecte și cataloage (în format tipărit, electronic sau online), precum și paginile de internet, utilizate pentru comercializarea pneurilor către utilizatori sau distribuitori și care descriu parametrii tehnici specifici ai pneurilor;

5. "documentație tehnică" înseamnă informațiile referitoare la pneuri, inclusiv producătorul și marca pneului; descrierea tipului de pneu sau a grupei de pneuri stabilite pentru indicarea clasei de eficiență a consumului de combustibil, a clasei de aderență pe teren umed și a clasei și valorii măsurate a zgomotului exterior de rulare; rapoartele de testare și acuratețea testării;

6. "producător" înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un produs sau pentru care un produs este conceput sau fabricat și care comercializează produsul respectiv în nume propriu sau sub propria marcă comercială;

7. "importator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Comunității, care introduce un produs dintr-o țară terță pe piața comunitară;

8. "reprezentant autorizat" înseamnă orice persoană fizică sau juridică cu sediul în Comunitate care a primit o împuternicire scrisă din partea producătorului de a acționa în numele său cu privire la sarcini specifice legate de obligațiile producătorului care decurg din prezentul regulament.

9. "furnizor" înseamnă producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în Comunitate sau importatorul;

10. "distribuitor" înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, cu excepția furnizorului sau a importatorului, care desface un pneu pe piață;

11. "punere la dispoziție pe piață" înseamnă orice furnizare a unui produs în vederea distribuției sau utilizării în cadrul pieței comunitare în cursul unei activități comerciale fie contra unei plăți, fie gratuit;

12. "utilizator final" înseamnă un consumator, precum și un director de parc auto sau o întreprindere de transport rutier care cumpără sau se preconizează că va cumpăra un pneu;

13. "parametru esențial" înseamnă un parametru al pneului, precum rezistența la rulare, aderența pe teren umed sau zgomotul exterior de rulare, care are un impact notabil asupra mediului, asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății în timpul utilizării.

Articolul 4

Responsabilitățile furnizorilor de pneuri

(1) Furnizorii se asigură că pneurile C1 și C2 care sunt livrate distribuitorilor sau utilizatorilor finali:

(a) prezintă pe banda de rulare un autocolant cu o etichetă indicând clasa de eficiență a consumului de combustibil astfel cum se prevede în anexa I partea A, clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia conform anexei I partea C, precum și, după caz, clasa de aderență pe teren umed astfel cum se prevede în anexa I partea B;

sau

(b) sunt însoțite, pentru fiecare lot de unul sau mai multe pneuri identice livrate, de o etichetă în format tipărit indicând clasa de eficiență a consumului de combustibil astfel cum se prevede în anexa I partea A, clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia astfel cum se prevede în anexa I partea C, precum și, după caz, clasa de aderență pe teren umed astfel cum se prevede în anexa I partea B.

(2) Formatul autocolantului și al etichetei menționate la alineatul (1) este cel specificat în anexa II.

(3) Furnizorii indică clasa de eficiență a consumului de combustibil, clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia, precum și, dacă este cazul, clasa de aderență pe teren umed, ale pneurilor C1, C2 și C3, în materialele tehnice promoționale, inclusiv pe paginile de internet ale acestora, astfel cum se prevede în anexa I și în ordinea specificată în anexa III.

(4) Furnizorii pun la dispoziția autorităților din statele membre, la solicitarea acestora, materialele tehnice promoționale timp de cinci ani de la introducerea pe piață a ultimului pneu aparținând unei anumite clase de pneuri. Documentația tehnică trebuie să fie suficient de detaliată încât să permită autorităților să verifice acuratețea informațiilor furnizate pe etichetă cu privire la eficiența consumului de combustibil, aderența pe teren umed și zgomotul exterior de rulare.

Articolul 5

Responsabilitățile distribuitorilor de pneuri

(1) Distribuitorii se asigură că:

(a) pneurile, la punctul de vânzare, prezintă, într-un loc vizibil, autocolantul pus la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) într-o poziție vizibilă;

sau

(b) înainte de vânzarea pneului, eticheta menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) este arătată utilizatorului final și afișată vizibil în vecinătatea imediată a pneului la punctul de vânzare.

(2) În cazul în care pneurile oferite spre vânzare nu pot fi vizualizate de către utilizatorul final, distribuitorii furnizează utilizatorilor finali informații privind clasa de eficiență a consumului de combustibil, clasa de aderență pe teren umed, precum și clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia pentru pneurile respective.

(3) Pentru pneurile C1, C2 și C3, distribuitorii precizează clasa de eficiență a consumului de combustibil, valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare și, dacă este cazul, clasa de aderență pe teren umed, stabilită în anexa I pe sau împreună cu facturile furnizate utilizatorilor finali atunci când aceștia achiziționează pneuri.

Articolul 6

Responsabilitățile furnizorilor și distribuitorilor de vehicule

În cazul în care utilizatorilor finali li se oferă la punctul de vânzare posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de pneuri destinate montării la un vehicul nou pe care intenționează să-l achiziționeze, furnizorii și distribuitorii le furnizează acestora, înainte de vânzare, pentru fiecare dintre pneurile propuse spre alegere, informații despre clasa de eficiență a consumului de combustibil, despre clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia și, dacă este cazul, despre clasa de aderență pe teren umed corespunzătoare pneurilor C1, C2 și C3, astfel cum se prevede în anexa I și în ordinea specificată în anexa III. Informațiile respective sunt incluse cel puțin în materialele tehnice promoționale.

Articolul 7

Metode de testare armonizate

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 4, 5 și 6 privind clasa de eficiență a consumului de combustibil, clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia, precum și clasa de aderență pe teren umed se obțin prin aplicarea metodelor de testare armonizate menționate în anexa I.

Articolul 8

Procedura de verificare

Statele membre evaluează conformitatea claselor declarate de eficiență a consumului de combustibil și de aderență pe teren umed în sensul anexei I părțile A și B, precum și a clasei declarate de zgomot exterior de rulare și a valorii măsurate a acestuia, în sensul anexei I partea C, în conformitate cu procedura prevăzută la anexa IV.

Articolul 9

Piața internă

(1) Atunci când cerințele prezentului regulament sunt respectate, statele membre nu interzic și nici nu restricționează punerea la dispoziție pe piață a pneurilor menționate la articolul 2 din motive legate de informațiile despre produs.

(2) Cu excepția cazului în care dispun de dovezi contrare, statele membre consideră că etichetele și informațiile despre produs respectă prezentul regulament. Statele membre pot solicita furnizorilor să pună la dispoziție documentația tehnică, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), pentru a evalua acuratețea valorilor și a claselor declarate.

Articolul 10

Stimulente

Statele membre nu oferă stimulente pentru pneurile care se încadrează într-o clasă inferioară clasei C în ceea ce privește atât eficiența consumului de combustibil, cât și aderența pe teren umed, în sensul anexei I partea A și, respectiv, partea B. Măsurile fiscale nu constituie stimulente în sensul prezentului regulament.

Articolul 11

Modificări și adaptări la progresul tehnic

Următoarele măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (2):

(a) introducerea unor cerințe de informare referitoare la clasificarea pneurilor C2 și C3 în funcție de aderența pe teren umed, cu condiția disponibilității unor metode armonizate de testare;

(b) adaptarea, dacă este cazul, a clasificării aderenței în funcție de caracteristicile tehnice specifice a pneurilor proiectate în principal pentru a obține performanțe mai bune în condiții de gheață și/sau de zăpadă decât cele ale unui pneu normal, din punct de vedere al capacității acestora de inițiere, de menținere sau de stopare a mișcării vehiculului;

(c) adaptarea anexelor I-IV la progresul tehnic.

Articolul 12

Asigurarea respectării

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, statele membre se asigură că autoritățile responsabile cu supravegherea pieței verifică respectarea articolelor 4, 5 și 6 din prezentul regulament.

Articolul 13

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 14

Reexaminarea

(1) Comisia evaluează necesitatea reexaminării prezentului regulament, luând în considerare printre altele:

(a) eficacitatea etichetei în ceea ce privește conștientizarea utilizatorilor finali, în special dacă dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (b) sunt la fel de eficace ca dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (a) în realizarea obiectivelor prezentului regulament;

(b) necesitatea extinderii sistemului de etichetare pentru a cuprinde și pneurile reșapate;

(c) necesitatea introducerii unor noi parametri ai pneurilor, precum kilometrajul;

(d) informațiile privind parametrii pneurilor prezentate utilizatorilor finali de furnizorii de vehicule și de distribuitori.

(2) Comisia prezintă rezultatul acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului cel târziu la 1 martie 2016 și, dacă este cazul, prezintă propuneri Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 15

Dispoziție tranzitorie

Articolele 4 și 5 nu se aplică în cazul pneurilor produse înainte de 1 iulie 2012.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 noiembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. Buzek

Pentru Consiliu

Președintele

Å. Torstensson

[1] JO C 228, 22.9.2009, p. 81.

[2] Avizul Parlamentului European din 22 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția Comună a Consiliului din 20 noiembrie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

[3] JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

[4] JO L 189, 18.7.2002, p. 12.

[5] JO L 297, 13.10.1992, p. 16.

[6] JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

[7] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

--------------------------------------------------

 

Galerie Foto
  • Depozit Echilibrum
  • Depozit Echilibrum
  • Depozit Echilibrum
  • Depozit Echilibrum
Contact